“Тракция” АД е частно акционерно дружество с основен предмет на дейност производство, ремонт и модернизация на товарни вагони. Като правоприемник на Вагоноремонтен завод – Самуил, основан през 1972 г., “Тракция” АД съчетава дългогодишен опит и традиции в ремонта, които отговарят на Европейските норми и изисквания. На базата на натрупания през годините опит и високото качество на продукцията и услугите си, “Тракция” АД създаде дългогодишни партньорства с фирми като: VTG; GATX; ON Rail; NACCO; ERMEWA; ERR; Loko Trans; Лукойл; БДЖ; Холсим; DB Schenker и други.

Производствената дейност на “Тракция” АД е разделена на две основни направления:

  • Първото основно направление е производство на товарни вагони

 

         Фирмата е усвоила производството на открити товарни вагони и на платформени вагони, отговарящи на всички Европейски стандарти и нормативни документи, в това число и на TSI вагони и TSI шум.

         Производството на основните възли на рамата на вагоните се извършва в два самостоятелни цеха. За осъществяване на тази дейност е разработена необходимата технологична екипировка, включваща кондуктори за всеки отделен възел, манипулатори за заваряване, осигуряващи високо качество на заваръчния процес, портал за автоматизирано подфлюсово заваряване, машини за заваряване в защитна газова среда, подемни съоръжения, екипировка за наблюдение и измерване на продуктите, както и необходимите за това складови площи.

         Окончателното сглобяване на рамите се извършва на специализирани кондуктори, които гарантират спазването на геометричните размери и правилното разположение на отделните възли и детайли. След монтирането им, рамите се поставят на манипулатор за
окончателно завършване на заваръчните процеси.

         Проверката на геометричните размери на рамите се извършва на стенд за оразмеряване, конструиран така, че да осигурява измерването на всички размери, посочени в стандартите за окачествяване на такъв вид продукция. Окачествената рама се окомплектова с необходимите елементи и възли в зависимост от типа на произвеждания вагон на отделни позиции.

         Следващата стъпка в производството или ремонта на вагона е подготовката му за боядисване. Тя се извършва в специално проектирана дробеструйна камера. Нанасянето на боята и изпичането й се извършва в две специализирани бояджийски камери, съоръжени с подвижни площадки за придвижване на работниците в процеса на боядисване. За качественото извършване на дейности се използват съвременни машини за безвъздушно пръскане, даващи възможност за използване на всички видове системи за боядисване. Контролирането на дебелината на нанесеното покритие се извършва с ултразвукови дебеломери.

  • Второто основно направление е извършването на планови и извънпланови ремонти на товарни вагони, както и различни по вид модернизации. Този вид дейност се осъществява в два основни производствени цеха.

        

          -В единия цех се осъществява ремонта на рамата и коша на вагоните. Там са обособени 12 работни позиции, всяка от които е оборудвана с необходимите машини за заваряване в защитна газова среда, екипировка за газо-пламъчно рязане, механични и електрически инструменти и др. В цеха е монтиран и хидравличен стенд за постигане на правилната геометрия на коша на вагоните.

         - Във втория цех се извършва ремонта на ходовата част на вагона. В този цех са обособени два основни участъка: В единия се извършва ремонт на талигите. Той е оборудван с 6 работни позиции за извършване на проверка и подмяна на негодните части от рамата на талигата и спирачно-лостовата система, стенд за оразмеряване рамата на талигата, екипировка за проверка на ресьорите и винтовите пружини на талигите. След приключване на ремонта ремонтираната талига се боядисва и изпича в комбинирана бояджийска камера. В другия участък се извършва ремонта на колоосите. В него е монтиран роботизиран комплекс и технологична линия за демонтаж на лагерите и буксите и тяхното измиване в специализирани машини. Почистените букси и лагери се окачествяват, окончателно се почистват и се подготвят за монтаж.

         Колоосите се почистват от стара боя. Демонтират се вътрешните лагерни втулки и лабиринтни пръстени с помощта на индукционни нагреватели. Почистените колооси преминават през ултразвукова и магнитна дефектоскопия, извършвана от специалисти, притежаващи всички необходиим международни сертификати за този вид дейност. Обработката на повърхността на търкаляне се извършва на два броя специализирани бандажни струга с CNC управление. “Тракция” АД провежда и дейност, свързана с подмяна на негодните вагонни колела с нови. Това отделение е оборудвано сс 2 броя хидравлични преси за демонтиране и монтиране на колела, съоръжени с компютъризирани записващи устройства и 3 броя универсални струга за обработка на вагонни оси. Тази дейност се осъществява по одобрена от БДЖ технология.

         След приключване на окачествяването и обработката на колоосите се нанася ново бояджийско покритие в бояджийска камера.

         Монтирането на лабиринтните пръстени и лагерните втулки се извършва в отделно помещение с помощта на индукционни нагреватели.

         Монтажът на лагерите и буксите се извършва в специализирано помещение, съоръжено с всички необходими приспособления и измервателни средства за тази дейност.

         Ремонтът и изпитването на елементите на спирачната система се извършва в специализиран участък. Той е оборудван с всички необходиим стендове за тестване на основните компоненти на автоматичната влакова спирачка. Оборудвано е отделение за ремонт и диагностика на функционни вентили тип КЕ1 и КЕ2.

         В края на работния процес се извършва шаблониране на вагона и предаването му на клиента.

         Производството на необходимите детайли и елементи се извършва в три участъка:

  • Първият е разкроечен. Той е оборудван  с гилотини, абканти и пресножици. Тук са разположени три портални машини за плазмено рязане и разкрояване със CNC управление за детайли със сложна форма и големи дебелини.

 

  • Отделението за механична обработка разполага със съвременни металообработващи машини с CNC управление, както и с уневрисални машини. Съвременните инструменти и технологии, качеството на използваните материали, както и висококвалифицираната работна ръка гарантират производителност и качества на произведените детайли.

 

  • Ковашко-пресовия участък разполага с винтови и ексцентрик преси, както и с пневматични чукове, които гарантират висока производителност и качества на произведените детайли.

         За да удовлетвори изискванията на клиента по отношение на произвеждания продукт, в “Тракция” АД е внедрена Система за управление на качеството ISO 9001:2008. Целият процес на производството се наблюдава от опитни контрольори, които стриктно
следят за изпълнение изискванията на конструктивната и технологична документация, както и предписанията, дадени от клиентите на дружеството.

         Използването на най-новите версии на водещите CAD/CAM системи спомага за решаване на текущите задачи.

         Доброто изпълнение на заавръчните процеси е главният фактор за качеството на целия производствен процес. Затова в “Тракция” АД е изградена система за управление на заваръчните процеси съгласно изискванията на EN 15085-2:2008. Тази система е сертифицирана от немската фирма ТЮФ Рейнланд. Разработените документи за управление на производствените процеси и одобрените заваръчни дейности гарантират във всички участъци на производствения процес пригодността на използваните основни и помощни средства, както и качеството на заварените елементи. За следене качеството “Тракция” АД разполага с модерно съвременно оборудване. Специалисти на дружеството, сертифицирани за провеждане на изискващите се изпитания – ултразвукова и магнитна дефектоскопия, контролират и протоколират всички етапи на производствения процес.

         За качественото провеждане на ремонта на товарни вагони “Тракция” АД се сертифицира по VPI – система от изисквания за правилно провеждане на ремонт на товарни вагони, на които всеки реномиран завод трябва да отговаря, за да запази вече своите клиенти и да привлече нови.

         “Тракция” АД разполага със собствена кислородна станция, ацетиленова станция, газ станция, компресорно съоръжение, водонапорна кула и дървообработващ цех. Тези спомагателни звена съкращават срока за провеждане на ремонта на вагоните и повишават качеството на предлаганите услуги.

         За поддържане нивото на високата квалификация на заварчиците и за обучаване на нови кадри в дружеството е създаден професионален учебен център по заваряване, сертифициран от всички необходими институции. В учебния център периодично се проверяват уменията на заваръчния персонал.

         Качеството на продукцията, коректното отношение към бизнеспартньорите, съчетани с дългогодишния опит и традиции позволяват на “Тракция” АД не само да задържи вече извоюваните позиции както на българския, така и на международния пазар, но и да привлича нови фирми, търсещи качествено изпълнение на своите изисквания, което може да предостави дружеството.